Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

21 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków


Sprawozdanie z 21 Zebrania PLRG 24-25.04.2009
Miejsce zebrania: Hotel Szkoleniowy Ursynów, Warszawa, ul. Roentgena 5
 
Uczestnicy
W zebraniu uczestniczyło 47 osób, w tym 36 członków zwyczajnych PGBCh.
 
 
Sprawy organizacyjne
Program zebrania
Przyjęto porządek zebrania bez zmian (w. 5.0, 22/04/09 – zał.) przez aklamację.
Członkostwo Honorowe
Uchwała nr 1/2009
Podjęto Uchwałę Nr 1 o nadaniu Prof. Oldze Mioduszewskiej godności Członka Honorowego Stowarzyszenia PGBCh za szczególne zasługi dla ustanowienia standardów diagnostyki patomorfologicznej chłoniaków w Polsce oraz za znaczący wkład w rozwój badań naukowych i aplikacyjnych o zasięgu międzynarodowym w dziedzinie hemato-patologii, a także za zasługi dla utworzenia i rozwinięcia działalności statutowej Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Laureatce wręczono Dyplom Honorowy w postaci tablicy.
Sprawozdanie finansowe PLRG. Uchwała nr 2/2009
W okresie 1.09.2008 – 16.04.2009 r. uzyskano przychody w wysokości 110 330,30 zł, dokonano wydatków na łączną kwotę 38 185,50 zł i zachowano dodatnie saldo operacji. Część środków (150 000,00 zł) zablokowano na lokacie terminowej (16.04.2009 – 20.07.2009). Zestawienie operacji na koncie PGBCh przedstawiono Komisji Reiwzyjnej i uzyskano jej pozytywną opinię. Przewodniczący Komisji złożył wniosek do Walnego Zebrania Grupy o przyjęcie sprawozdania finansowego. Podjęto Uchwałę Nr 2/2009 o zatwierdzeniu sprawozdania Stowarzyszenia za okres 1.09.08-16.04.09.
Zmiana w Statucie Uchwała nr 3/2009
W związku z przedstawioną propozycją w sprawie umożliwienia tworzenia sekcji tematycznych Stowarzyszenia PGBCh, na podstawie § 20, ust. 1, pkt. j oraz § 21 Statutu Stowarzyszenia, podjęto uchwałę nr 3/2009 o wprowadzeniu § 5 w Rozdziale I Statutu Stowarzyszenia, wersja 3.3 z dn. 27.10.2007 r., w brzmieniu: „Stowarzyszenie może powoływać sekcje tematyczne działające w oparciu o Statut Stowarzyszenia”. Tekst Statutu zawierający ww. zmianę i oznaczony jako wersja 3.4 z dn. 24/04/2009 r. stanowi załącznik do uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Obecnych na zebraniu było 36 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy stanowili 63 % osób uprawnionych (57) do głosowania nad zmianą Statutu.


>> Więcej w pliku PDF >>


Login Form

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd