Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

I Spotkanie Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (SChS PPGBCh)


 

Warszawa 27.08.2009
 
 
 
Protokół
I Spotkania Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (SChS PPGBCh)
 
Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa
godz. 10.30-16.00
 
Obecni: 27 lekarzy (lista obecności w załączeniu), gość spotkania, członek EORTC: Prof. Robert Gniadecki, z Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Kopenhadzie, przedstawiciele firmy Cephalon, współpracujący w przygotowaniu rejestru chłoniaków pierwotnie skórnych: Paweł Wawrzaszek oraz Przemysław Mełgieś.
 
godz. 10.30 – Otwarcie Spotkania: Dr Janusz Meder, Prof. dr hab. Jan Walewski
 
Prof. Jan Walewski przypomniał uchwałę nr 4/2009 z dnia 24.04.2009 w sprawie utworzenia Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG – Polish Lymphoma Research Group) oraz cele sekcji:
a.    uzgadnianie i upowszechnianie zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego w dziedzinie chłoniaków skóry
b.    inicjowanie i udzielanie pomocy konsultacyjnej ośrodkom zajmującym się leczeniem chorych na chłoniaki skóry
c.    inicjowanie i prowadzenie badań klinicznych.
 
Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło - dermatolog obecny w dniu zawiązania się Sekcji - przypomniała o konieczności czynnego dialogu pomiędzy hematologami, onkologami, dermatologami i patologami, który umożliwi wypracowanie polskich standardów diagnostyki i leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych. Wypunktowała także aktualne cele Sekcji:
-        wprowadzenie Rejestru Chłoniaków Pierwotnie Skórnych (plan: rejestr pacjentów skandynawskich, polskich,czeskich, słowackich i węgierskich)
-        opracowanie konsensusu terapeutycznego chłoniaków pierwotnie skórnych wywodzących się z komórek T w oparciu o zalecenia EORTC i najnowsze doniesienia naukowe, z uwzględnieniem realiów (możliwości i ograniczeń) w polskiej służbie zdrowia
 
Przeprowadzono wybory do Zarządu Sekcji – prowadził Prof. Jan Walewski; sposób przeprowadzenia wyborów (jawnie) poddano głosowaniu – uzyskano zgodę. Wyłoniono Zarząd (przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosu przeciw; głos przed wyborami zabierali Prof. Jan Walewski, Prof. Lidia Rudnicka, Prof. Waldemar Placek, Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło).
Prezes Sekcji: Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Gdańsk
Członkowie Zarządu Sekcji:
Prof. Waldemar Placek, Bydgoszcz
Prof. Renata Maryniak, Warszawa
Doc. Jan Zaucha, Gdynia
 
godz. 11.00 – Prof. Robert Gniadecki przedstawił funkcjonalność internetowego rejestru pacjentów CTCL. Rejestr spełnia wymogi wynikające z konieczności zachowania warunków Ustawy o ochronie danych osobowych. Dyskutowano nad problemem dostępu do rejestru (m.in. kilku lekarzy prowadzących tego samego pacjenta, udostępnianie danych innym ośrodkom i in.). Zgodnie z uzyskanymi informacjami – rejestr zostanie przekazany Zarządowi SChS PGBCh, po czym - niezwłocznie wdrożony do realizacji w Polsce, w zainteresowanych ośrodkach. Celem rejestru jest zebranie danych na temat pacjentów z CTCL umożliwiające w przyszłości kalkulację przeżycia z choroba oraz badania nad skutecznością terapii w CTCL.
Prof. Robert Gniadecki przedstawił propozycję uwzględniania autorów publikacji naukowych powstałych w oparciu o ww rejestr pacjentów: na poziomie krajowym autorami są wszyscy, którzy zarejestrują pacjentów, na poziomie europejskim – osoby wybrane z każdego z ośrodków.
 
Godz. 12.00 – Dr Alina Jankowska-Konsur (współautor wykładu: dr Joanna Maj) przedstawiła wykład na temat wybranych aspektów leczenia ziarniniaka grzybiastego oraz zespołu Sezary'ego (z uwzględnieniem metod terapeutycznych dostępnych w Polsce, jak i nieosiągalnych dla polskiego pacjenta z CTCL – typu fotoforeza pozaustrojowa).
 
Pan Paweł Wawrzaszek przedstawił krótko informację na temat negatywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie wprowadzenia programu terapeutycznego obejmującego finansowanie leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych z zastosowaniem beksarotenu. .
 
Godz. 13.00-13.30 – przerwa
 
Od godz. 13.30 – Podjęto dyskusję nad trybem opracowania zaleceń w sprawie leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych. Pan Przemysław Małgieś (General Manager firmy Cephalon Sp. z oo) zaproponował zorganizowanie przez firmę badania umożliwiającego rozpoznanie dostępności i stosowania w praktyce metod terapeutycznych w ośrodkach leczących pacjentów z CTCL – propozycja została przyjęta.
Zawiązano zespół redakcyjny, który zobowiązał się w ciągu 2 miesięcy (do 30.10.09) napisać projekt zaleceń na temat leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych. W skład zespołu weszli:
Prof. dr hab. Renata Maryniak – odpowiedzialna za część dotyczącą diagnostyki chłoniaków pierwotnie skórnych,
Dr Janusz Meder – odpowiedzialny za część dotycząca radioterapii
Dr Ewa Lech-Marańda – odpowiedzialna za część dotyczącą interferonu, rexinodiów, chemioterapii oraz fotoforezę pozaustrojową
Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło – odpowiedzialna za opis leczenia dermatologicznego (glikokortykosteroidy, fototerapia i methotrexat)
Redakcja: Prof. dr hab. Jan Walewski
 
Przygotowane propozycje zostaną rozesłane drogą mailową do ośrodków zainteresowanych leczeniem chłoniaków pierwotnie skórnych (członków SChS PGBCh) oraz poddane dyskusji. Wyniki zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu SchS PGBCh , którego termin ustalono wstępnie na 27.11.2009 (Hotel Polonia Palace w Warszawie).
 
Uzgodniono wstępnie że spotkania SChS PGBCh będą odbywały się w ramach spotkań PGBCh, przy czym pominięte zostanie spotkanie z września 2009, ze względu na zaplanowane ww działania przekraczające terminem realizacji datę spotkania PGBCh.
 
Przed zamknięciem zebrania Prof. Jan Walewski przypomniał, że warunkiem członkostwa w Sekcji jest zapisanie się do niej (formularz – na stronie PGBCh: www.prlg.coi.pl). Opłata członkowska wynosi 20PLN.
 
 
Jan Walewski                                                                                   Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Login Form

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd