Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Uchwała w sprawie: ustanowienia logo Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.

 

Uchwała nr 9/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
w sprawie: ustanowienia logo Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
Na podstawie § 4 Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się logo Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, którym jest znak przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Logo Stowarzyszenia to napis „Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”, w którym wyrazy są napisane czcionką Arial Narrow tak, że pierwsze litery mają wielkość o jedną jednostkę większą niż następne i są ułożone pionowo jeden pod drugim. W wersji angielskojęzycznej napis jest następujący: „Polish Lymphoma Research Group”. Każdy wyraz zaczyna się dużą literą znajdującą się w kolorowym kwadracie. Litera „P” znajduje się w polu czerwonym, „G” i „L” – zielonym, „B” i „R” – różowym, a „C” i „G”– fioletowym. Na końcu wyrazu „Polska” i „Polish” znajduje się mniejszy kwadrat w kolorze pola litery „P” (czerwony), a na końcu słowa „Chłoniaków” i „Group” - mniejszy kwadrat fioletowy. Całość napisu zamknięta jest w czterech kwadratach - na górze czerwonych na dole fioletowych.
 
§ 3.
Logo może być używane także w barwach czarno – szaro- białych.
 
§ 4.
1.     Logo może być używane wyłącznie przez organy Stowarzyszenia z zastrzeżeniem paragrafów następnych.
2.     Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym w załączniku do uchwały.
3.     Używanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, oraz nie może naruszać dobrego imienia Stowarzyszenia.
 
 
§ 5.
1.Logo może być umieszczane w szczególności:
     1) na budynku siedziby Stowarzyszenia,
     2) w pomieszczeniach zajmowanych przez Stowarzyszenie,
3) na pismach i dokumentach Stowarzyszenia,
4) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach Stowarzyszenia,
5) na oficjalnych stronach internetowych Stowarzyszenia,
6) na wizytówkach i identyfikatorach,
7) na materiałach promujących Stowarzyszenie.
 
2. Logo pełni funkcję promocyjną i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących Stowarzyszenie.
 
§ 6.
 
1.     Używanie bądź rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż określone w § 4 ust. 1 wymaga zgody Prezesa Stowarzyszenia wydanej w formie decyzji określającej warunki i czasokres używania logo.
2.     Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.
3.     Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.
4.     Sekretarz prowadzi rejestr podmiotów używających logo.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Protokolant                                                        Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski

Login Form

Our website is protected by DMC Firewall!